BIBLIOGRĀFIJA un RAKSTI

Arbusow L. , sen. Über die Zeit der Erbauung der Bauskenburg.// Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst aus dem Jahre 1895., (turpmāk Sb. Kurl.) ...- Mitau, 1896.- S. 17.

Bauska: Caune A., Ose Ie. Latvijas 12.gs. beigu – 17.gs. vācu piļu leksikons. – Rīga, 2004.- 93.-99. lpp. ( Latvijas viduslaiku pilis, 4)

Bauska/Bauske: Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albūma. Tulkojums un komentāri Ose Ie. - Rīga, 2008. - 48. - 54. lpp.

Bauskas pils 17. gadsimata inventarizācijas materiāli. Tulkojums un komentāri Ose Ie.// Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm. - Rīga, 2010. - 141. - 168. lpp (Latvijas viduslaiku pilis, 6)

Bauska: // Zprávy památkové péče (Praha).-2003.- Nr. 4. S.229-250.

Bauske: Löwis of Menar K.v. Fünf Burgen Alt-Livlands  // Der Burgwart.- 1919.- Nr.4. S. 31-38.

Bauske: Löwis of Menar K. v. Burgenlexikon für Alt-Livland.- Riga,1922.- S. 48.

Bauske: Tuulse A. Die Burgen in Estland und Lettland. – Dorpat,1942.- S.300.

Bebre V., Caune A. Izrakumi Bauskas pilsdrupās un arheoloģisko pieminekļu pārbaude Bauskas rajonā.// Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1979. gada pētījumu rezultātiem.-(turpmāk ASM) - Rīga, 1980.-32.-36.lpp.

Caune A. Izrakumi Jaunsaules Siliņu kapulaukā un Bauskas pilsdrupās.// ASM 1976.-Rīga 1977.- 24.-29. lpp.

Caune A. Izrakumi Bauskas pilī. // ASM 1980/1981.- Rīga, 1982.- 60.-65.lpp.

Caune A. Jumta seguma materiāli Bauskas pilī (15.-17.gs.) // ASM 1980/81.-Rīga, 1982.-65.-70.lpp.

Caune A. Einige während der Ausgrabungen 1976-1990 erworbene Erkeinnisse über die Ordensburg Bauske in Lettland // Castella Maris Baltici,1.- Stocholm,1993.-S. 19-26.

Caune A. Ordeņpils Bauskā. Kādas vēlo viduslaiku pils nodibināšanas cēloņi // Pētījumi par ordeņpilīm Latvijā.- Rīga, 2002.- 51.-65. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis,3)

Caune A. Bauskas priekšpils dienvidaustrumu tornis. // Pētījumi par Kurzemes un Zemgales pilīm. – Rīga, 2005.- 149.- 163.lpp. ( Latvijas viduslaiku pilis, 5 )

Caune A. Bauskas 16. gadsimta beigās celtās jaunās pils ārējo kāpņu izveidojums.// Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm. Rīga, 2010. - 43. - 68. lpp (Latvijas viduslaiku pilis, 6)

Caune A. Der südöstliche Vorburgsturm der Burg Bauske.// Castella Maris Baltici 8.,Riga,2007.,s.23-30

Caune A., Grūbe J. Izrakumi Bauskas pilsdrupās.// ASM 1982/1983.-Rīga, 1984.- 44.-47.lpp.

Caune A., Grūbe J. Bauskas pils izrakumu rezultāti.// ASM 1984/1985.- Rīga, 1986.-52.-57. lpp.

Caune A., Grūbe J. Pētījumi Bauskas pilsdrupās.// ASM 1986/1987.-Rīga, 1988.-58.-64. lpp.

Caune A., Grūbe J.  Izrakumi Bauskas pilsdrupās.// ASM 1988/1989.-Rīga, 1990.- 71.-76.lpp

Caune A, Grūbe J. Pētījumi Bauskas pils zemes nocietinājumu teritorijā. //ASM 1990/1991.-Rīga, 1992.- 34.-38. lpp.

Caune A., Grūbe J. Pētījumi Bauskas pilsdrupās 1992.g. // ASM 1992/1993.- Rīga, 1993.- 44.-46.lpp.

Caune A., Verigo V. Arheoloģiskie izrakumi Bauskas pilsdrupās 1977.g. // ASM 1977.-Rīga,1978.- 31.-35.lpp

Caune A., Verigo V. Bauskas ekspedīcijas darbs. // ASM 1978.- Rīga,1979.- 27.-31.lpp.

Das Schloss Bauske in Curland // Das Inland.- 1837.- Nr. 48.

Döring J. Über den Namen Bauske und das Wappen des Vogtes von Bauske, aus Urkunden in Bornsmünde.// Sb. Kurl. 1884.- Mitau, 1885.- S. 38.

Durdiks T. Vēlo viduslaiku aizsardzības sistēma Bauskas pilī.// Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm. - Rīga, 2010.-95.-107. lpp (Latvijas viduslaiku pilis, 6)

Grūbe J. Dažas atziņas par Bauskas pils būvvēsturi.// Novads.- 1991.-Nr.5.-12.-16.lpp.

Grūbe J. Pētījumu rezultāti Bauskas jaunās pils starpvaļņu rajonā . // ASM 1992/1993.- Rīga, 1993.- 60.-65. lpp.

Grūbe J. Bauskas pils 17.gs. un 18.gs. sākuma lielgabalu lodes.// Arheoloģija un etnogrāfija.- Rīga, 1994.- 17. laid.- 66.-71. lpp.

Grūbe J. Izrakumi Bauskas pilī. // ASM 1996/1997.- Rīga,1988.-36.-38.lpp.

Grūbe J. Ieroču un munīcijas krājumi Bauskas pilī pēc 1976.-1992. gada izrakumu liecībām // Arheoloģija un etnogrāfija.-Rīga,1997 .- 19.laid.-140.-148.lpp.

Grūbe J. Ieroču un munīcijas krājumi Bauskas pilī (17.gs. vidus-18.gs. sāk.) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.-1997.-Nr.1.-20.-39.lpp. 

Grūbe J. Bauskas pils lielgabali. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.- 1999.-Nr.3.- 44.-55. lpp.

Grūbe J. Arheoloģiskās uzraudzības darbi Bauskas pilī.// Arheologu pētījumi Latvijā 2000. gadā. -Rīga, 2001.-154.-155. lpp.

Grūbe J. Bauskas pils zemes nocietinājumu attīstība no 16.gs. beigām līdz 18.gs. sākumam. // Pētījumi par ordeņpilīm Latvijā..- Rīga, 2002.- 66.-90 lpp. (Latvijas viduslaiku pilis,3)

Grūbe J. Bauskas pils nocietinājumu senākie plāni. // Civitas et castrum ad Mare Baltici: Baltijas arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs laikmetā un viduslaikos.- Rīga, 2002.- 145.-156. lpp.

Grūbe J. Earthen Fortifications of Bauska Castle.//Castella Maris Baltici 8.,Riga,2007.,s.63-68.

Grūbe J. Bauskas pils 16. gadsimta beigu akmens kalumi.// Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm.-Rīga, 2010.-69.-94.lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, 6)

Jakovļeva M. Bauskas pils Lielā Ziemeļu kara priekšvakarā un kara pirmajos gados (1693.-1707.g.).//Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilī.-Rīga,2010.-108.-140.lpp. (Latvijas viduslaiku pilis, 6)

Jansons G. Bauskas pils grafiskā rekonstrukcija.// Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm.  (Latvijas viduslaiku pilis. VII)., Rīga, LVI apgāds, 2011.,414.-424.lpp.

Līne I. XVIII a. pradžios krosnių rekonstrukcija Bauskės pilyje. // XVI – XVII a. koklinės krosnys.- Kaunas, 2006.- S. 41.-57.

Malvess R. Bauskas pils vēsturiskās izpētes materiāli. // Pētījumi par Kurzemes un Zemgales pilīm. – Rīga, 2005.- 56.-109. lpp. ( Latvijas viduslaiku pilis, 5)

Schmidt O.E. Letzter Überrest des Schloses Tuckum; Über die Schlossruine zu Bauske.// Sb. Kurl. 1887.- Mitau, 1888.- S. 24-25.

Schmidt O.E. Schloss Bauske und Mesothen.- Mitau,1890.

Skane T. Dekoratīvais apmetums sgrafito Bauskas pils 16.gs. beigu fasāžu apdarē // Pētījumi par ordeņpilīm Latvijā.- Rīga, 2002. – 91.-116. lpp. (Latvijas viduslaiku pilis,3)

Skanis M. Sgrafito dekoratīvā apdare Bauskas pilī. // Latvijas architektūra.- 2002.- Nr. 2.- 20.-23 lpp.

The Conservation of the Ruins of Bauska Castle, Latvia.//Girsa V.,Hanzl M. A Typology of Conservation-Restoration. Prague,2011.,s.28-33.

Vēsturisko drupu konservācijas problēmas: Programmas „Kultūra 2000” ietvaros realizētā projekta „Vēsturisko amatu renesanse un moderno tehnoloģiju sintēze 15.gs. Bauskas cietokšņa drupu konservācijā.” Starptautiskā simpozija un konferences materiāli.- Bauska, 2002

Izgatavots – Hofmanstudio