JAUNUMI 2019

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas pils muzejs 2019. gada 3. aprīlī pulksten 15.00 Bauskas pils muzeja telpās: Pilskalns, Bauska, rīko Bauskas novada pašvaldības īpašumā „Bauskas pils”, adrese Pilskalns, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0138,  esošas kafejnīcas virtuves telpu grupas – 69,6 m2 un ēdamzāles – 67,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0138 006, kas atrodas Bauskas pils muzeja pārvaldībā, nomas tiesību atklātu, mutisku pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – EUR 1,40 (viens eiro un 40 centi) par 1 m² mēnesī. Lietošanas mērķis - kafejnīcas darbība tūrisma sezonas laikā no 1. maija līdz 31. oktobrim. Maksimālais nomas termiņš - 3 gadi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas pils muzeja mājas lapā www.bauskaspils.lv un Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei  līdz 2019. gada 2. aprīlim plkst.16.00 Bauskas pils muzejā, darba dienās  no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63923794; 20011880.

 

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

Visi jaunumi